ஆண் ஆதிக்கம்

பெண்ணே!

நான் உனக்காக வாழ ஆசிப்படுகிறேன், நீ எனக்காக வாழ மாட்டாய் என தெரிந்த பின்னர்.

Advertisements
ஆண் ஆதிக்கம்